"Nature alone can cure disease. Doctors can not heal. They can only direct the sufferer back to the pathways of health. Nature alone can create, and healing is re-creation"

Dr. William S. Sadler

Osteopatins grundare

Andrew Taylor Still (1828-1917) var osteopatins grundare. Han var missnöjd med den dåvarande medicinska vetenskapen, eftersom han ansåg att man med hjälp av mediciner och gifter, minskade kroppens motståndskraft och självläkande förmåga. Han tyckte att man försvagade en på grund av sjukdom redan försvagad organism.

A T Still var specialiserad på anatomi.

Vid sina undersökningar kom han fram till att det fanns ett samband och en ömsesidig påverkan mellan alla kroppens vävnader och strukturer, vilket sedan kom att uttryckas i principen ”strukturen styr funktionen”.

Han ansåg att rörelseapparaten med ben, muskler, leder, ligament, nerver, blodkärl och venöst system utgör ett organ i sig.

Rörelseapparaten, p.g.a. sin koordinationsförmåga, integration av olika organ och strukturer har en dynamisk påverkan på hela organismen. Den är av största vikt vad gäller att upprätthålla hälsa, samt att störningar av denna kommer att orsaka ohälsa och sjukdomar.

A T Still föddes 6/8 1828 i Virginia, USA. Hans far var läkare och metodistpräst.

P.g.a. sin fars arbete som läkare kom Still tidigt i nära kontakt med sjukdom och död och de missgynnsamheter som rådde på den tiden. Hans intresse för att hjälpa växte stadigt fram.

Ju mer han lärde sig om medicin och läkekonst, desto mer frustrerad blev han över den okunskap och vidskepelse som fanns. Det var brist på förståelse av sjukdomar och dess ursprung, vilket gjorde att människor i onödan led och dog i sjukdomar.

1844 flyttade familjen Still till Kansas där Stills far skulle missionera bland Shawnee indianerna.

Det var här A T Still för första gången kom i kontakt med s.k. ”bonesetters”.

Han utförde under denna tid även många studier i anatomi som han förskaffade sig genom att dissekera döda indianer. En indiansk begravningsplats låg i närheten av hans hem.

A T Stills medicinska studier började i sin fars praktik som landsortsläkare. Han studerade en tid på College of Physicians and Surgeons i Kansas. Avbröt troligen sina studier p.g.a. att han tog värvning i samband med inbördeskriget 1861. Där jobbade han som militärläkare.

Trots att han troligen saknade medicinsk kompetens anses han dels genom sin utbildning och dels genom sin erfarenhet av praktisk sjukvård, ha haft en reell kompetens som stod på minst samma nivå som den hos samtida läkare.

 

A T Still

Genombrottet

Efter att ha tagit avsked från armén började Still arbeta som läkare. I samband med att hans barn våren 1864 avled i hjärnhinneinflammation, trots att de fick den bästa möjliga behandling som då fanns att tillgå, började Still fundera över riktigheten hos sin tids medicinska teorier, samtidigt som han började systematisera sin egen kunskap och sina egna idéer till ramen för en egen medicinsk filosofi.

År 1874 ansåg han att tiden var mogen för att presentera sina medicinska idéer och begrepp för omvärlden. Han höll sin första presentation på Baker University i Baldwin, Kansas. Men han vägrades framlägga sina idéer trots sitt mycket goda rykte. Fast besluten att lyckas fortsatta han att utveckla sina idéer och sin terapi.

Hans stora genombrott, som osteopatisk medicinsk terapeut kom i samband med att han år 1879 kallades till Kansas för att behandla en gammal patient. Han hade då flyttat till Kirksville, Missouri. Han behandlade denna patient delvis med medicin och delvis med osteopatisk manipulativ behandling, varefter patienten till sin egen förvåning tillfrisknade. Flera patienter önskade och fick samma sorts behandling med växande framgång som resultat. Vilket gjorde att flera människor strömmade till hans mottagning.

Hans rykte som terapeut och hans oortodoxa behandlingsmetoder spred sig över landet och delade in läkarkåren i två olika grupper. Dels de ortodoxa läkarna, vilka ansåg honom vara en charlatan och kvacksalvare som skulle stoppas med alla medel. Dels av mera vidsynta kollegor, vilka ansåg att man först skulle ta reda på hemligheten med framgången, innan man fördömer och förbjuder den. Dessa läkare besökte honom och tog del av kunskapen och det ledde senare till att den första osteopatskolan grundades i nov 1892, Kirksville College of Osteopathy.

Namnet osteopati myntade A T Still ett par år innan. Man ifrågasatte detta då det inte fanns i ett lexikon. Still ska ha svarat ” We are going to put it in there”.

Osteopati består av två ord: Osteo; ben och pathus/pathine; lida.

Still sa: I reasoned that the bone (osteo) was the starting point from which the cause of pathological conditions derived, and so I combined the “osteo” with “pathy” and has as a result “Osteopathy”.

Han menade att osteopaten arbetade med kroppens naturliga funktioner och absolut inte mot den, som man gjorde inom dåtidens konventionella vård. Där användes starka laxeringsmedel, kräkmedel, åderlåtning och beroendeframkallande läkemedel.

A T Still skilde sig från mängden av dåtidens alternativa läkare för han ville inte hemlighålla sina upptäckter, därför var det stort och häpnadsväckande när skolan öppnades.

Den stora efterfrågan på utbildning inom osteopati gjorde att ytterligare en skola grundades, American School of Osteopathic Medicine i Jefferson City, Missouri, redan två år senare, år 1894.

Kirksville frodades i och med skolans alla elever och de patienter som strömmade dit. Man utnämnde Still till hedersmedborgare och lät ett monument resas till hans ära. Det monumentet står på torget än idag.

Trycket på skolorna blev bara större och större och runt sekelskiftet gick 700 elever på skolan i Kirksville. Vid denna tidpunkt hade det också startats 12 stycken systerskolor runt om i USA.

 

Osteopatins grundare i Europa

En man vid namn John Martin Littlejohn (1865-1949) kom att spela stor roll i osteopatins historia. Han var fysiolog och började studera under A T Still och gick efter detta vidare till att utbilda sig till läkare. Han anställdes senare som lärare i fysiologi och blev en av grundarna tilli American School of Osteopathic Medicin.

J M Littlejohn kom som fysiolog att fylla den strukturella anatomiska ramen för osteopatin med ett fysiologiskt innehåll och kunde på så sätt lägga till en ny dimension till denna terapi. Han var med och startade en systerskola i Chicago men återvände senare tillsammans med några andra osteopater till sitt hemland England och startade en engelsk osteopatskola, British School of Osteopathy år 1917. I och med detta, samt att han höll fast vid vissa osteopatiska idéer, vilket skilde sig från amerikanarnas, räknas han som den europeiska osteopatins fader.

 

Osteopati i Sverige

Osteopatutbildning i Sverige har funnits sedan mitten av 80-talet.

Svenska Osteopatförbundet har idag ca 120 aktiva medlemmar och det finns ett 80-tal elever under utbildning på Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg.

År 2007 öppnades dörrarna för en andra skola i Sverige, Stockholm College of Osteopathic Medicine, där ett 20-tal elever nu går.

Skandinaviska Osteopathögskolan har kämpat länge med att kunna erbjuda en engelsk universitetsexamen – Bachelors Degree. 2007 blev skolan validerad och kan idag ge sina nyutexaminerade elever denna högskoleklassifikation, som står under tillsyn från University of Wales i England.

Båda skolorna i Sverige ger en fyraårig utbildning till Osteopat BSc.Ost. (Bachelor)

Svenska osteopatförbundet ordnar flera vidareutbildningar om året och det finns också många utbildningar utomlands för färdigutbildade osteopater. Allt från vidareutbildning på tekniker till ämnesområden som till exempel idrottsmedicin och pediatrik (barnbehandlingar).

 

Osteopati i världen

Osteopatin är relativt liten i Sverige men desto större i resten av världen. Det är främst i de engelsktalande länderna som osteopatin har stort inflytande inom hälso- och sjukvården.

Osteopaterna i USA har fått slita hårt för att behålla sitt fäste som likställda läkarna. Det kom till en punkt där de fick välja att bli terapeuter med inskränkta rättigheter som t ex kiropraktorerna men de valde att kämpa vidare för att få samma status och behandlingsfrihet som läkarna. Det har de idag uppnått.

I USA har sen 60-talet alla osteopater en läkarexamen och skolor finns i nitton delstater, som erbjuder en DO-examen (Doctor of Osteopathy).

I England har osteopatin haft ett starkt fäste under hela 1900-talet. Idag är osteopatin helt accepterad som en unik klinisk disciplin efter det att engelska parlamentet godtog en ny lag 1993, The osteopathic Act.

Den fyraåriga utbildningen gav innan dess en DO, Diploma in Osteopathy. (Observera skillnaden mot amerikanska DO:s)

Sen -93 ger utbildningen en universitetsexamen med en Bachelor´s Degree in Osteopathy, (BSc. Ost.), vilket motsvarar ungefär en fil. Kand. i osteopati.

Efter ytterligare studier kan man även erhålla en Masters Degree. (fil.mag)

Osteopatin är också starkt utbredd i Australien, Nya Zeeland, Frankrike, Holland, Tyskland och Belgien.

Skolor finns bland annat i Holland, Spanien, Belgien, Italien, Tyskland, Ryssland, Finland och Norge.